Username qtdzz
Full name Tien Nguyen
Translations made 618
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login April 30, 2020, 2:10 p.m.
Registration date April 30, 2020, 2:10 p.m.

Projects

Jellyfin

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Một tin nhắn sẽ hiển thị ở phía cuối của trang đăng nhập.
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Hiển thị khi đăng nhập:
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Khoá mục này để ngăn những thay đổi trong tương lai
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

TCP port mà máy chủ Jellyfin HTTP nên kết nối.
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

HTTP port nội bộ:
10 days ago
qtdzz

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Danh sách diễn viên:
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Diễn viên:
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Cài đặt số lượng mục hiển thị trong một trang thư viện. Cài đặt 0 để vô hiệu hoá việc phân trang.
10 days ago
qtdzz

New translation

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Kích thước trang của thư viện:
10 days ago
qtdzz

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Mạng LANnội bộ:
10 days ago
Browse all changes for user