Translation

Tone mapping can be fine-tuned. If you are not familiar with these options, just keep the default. The recommended value is Reinhard.
.TonemappingAlgorithmHelp
Tone mapping can be fine-tuned. If you are not familiar with these options, just keep the default. The recommended value is Reinhard.
122/1330
Context English Vietnamese State
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
Thiết bị OpenCL:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Đây là thiết bị OpenCL được sử dụng để chỉnh tông màu. Phía bên trái của dấu chấm là số nền tảng và phía bên phải là số thiết bị trên nền tảng. Giá trị mặc định là 0,0. Tệp ứng dụng ffmpeg có chứa phương pháp tăng tốc phần cứng OpenCL là bắt buộc.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Ánh xạ tông màu có thể biến đổi dải động của video từ HDR sang SDR trong khi vẫn duy trì chi tiết và màu sắc của hình ảnh, đây là những thông tin rất quan trọng để thể hiện cảnh gốc. Hiện chỉ hoạt động khi chuyển mã video với siêu dữ liệu HDR10 hoặc HLG được nhúng. Nếu quá trình phát lại không mượt mà hoặc không thành công, vui lòng xem xét việc tắt bộ giải mã phần cứng tương ứng.
.LabelTonemappingAlgorithm
Select the Tone mapping algorithm to use:
Chọn thuật toán ánh xạ tông màu để sử dụng:
.TonemappingAlgorithmHelp
Tone mapping can be fine-tuned. If you are not familiar with these options, just keep the default. The recommended value is Reinhard.
Ánh xạ tông màu có thể được tinh chỉnh. Nếu bạn không quen với tùy chọn này, hãy giữ mặc định. Giá trị mặc định: Reinhard.
.LabelTonemappingRange
Tonemapping range:
Phạm vi ánh xạ tông màu:
.TonemappingRangeHelp
Select the output color range. Auto is the same as the input range.
Chọn dải màu đầu ra. Tự động nghĩa là giống như dải màu đầu vào.
.LabelTonemappingDesat
Tonemapping desat:
Khử bão hòa tông màu:
.LabelTonemappingDesatHelp
Apply desaturation for highlights that exceed this level of brightness. The higher the parameter, the more color information will be preserved. This setting helps prevent unnaturally blown-out colors for super-highlights, by (smoothly) turning into white instead. This makes images feel more natural, at the cost of reducing information about out-of-range colors. The recommended and default values are 0 and 0.5.
Áp dụng khử bão hòa cho các vùng sáng vượt quá mức độ sáng này. Thông số này càng cao thì thông tin màu càng được bảo toàn. Cài đặt này giúp ngăn các màu bị lóa không tự nhiên để tạo ra những vùng siêu nổi bật, bằng cách (trơn tru) chuyển thành màu trắng. Điều này làm cho hình ảnh cảm thấy tự nhiên hơn, với chi phí là giảm thông tin về các màu nằm ngoài phạm vi. Các giá trị được đề xuất và mặc định là 0 và 0,5.
.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
Ngưỡng ánh xạ tông màu:

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.TonemappingAlgorithmHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 1405