Translation

.LabelTrackNumber
Track number:
12/130
Context English Vietnamese State
.LabelTonemappingPeak
Tonemapping peak:
Đỉnh ánh xạ tông màu:
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Ghi đè tín hiệu / không đáng kể / đỉnh tham chiếu với giá trị này. Hữu ích khi thông tin đỉnh được nhúng trong siêu dữ liệu hiển thị không đáng tin cậy hoặc khi ánh xạ tông màu từ dải thấp hơn đến dải cao hơn. Các giá trị được đề xuất và mặc định là 0.
.LabelTonemappingRange
Tonemapping range:
Phạm vi ánh xạ tông màu:
.LabelTonemappingThreshold
Tonemapping threshold:
Ngưỡng ánh xạ tông màu:
.LabelTonemappingThresholdHelp
The tonemapping algorithm parameters is fine-tuned per each scene. And a threshold is used to detect whether the scene has changed or not. If the distance between the current frame average brightness and the current running average exceeds a threshold value, we would re-calculate scene average and peak brightness. The recommended and default values are 0.8 and 0.2.
Các thông số thuật toán ánh xạ tông màu được tinh chỉnh theo từng cảnh. Và một ngưỡng được sử dụng để phát hiện xem cảnh có thay đổi hay không. Nếu khoảng cách giữa độ sáng trung bình của khung hình hiện tại và mức trung bình chạy hiện tại vượt quá giá trị ngưỡng, chúng tôi sẽ tính toán lại độ sáng trung bình của cảnh và độ sáng cao nhất. Các giá trị được đề xuất và mặc định là 0,8 và 0,2.
.LabelTrackNumber
Track number:
Số theo dõi:
.LabelTranscodePath
Transcode path:
Đường dẫn chuyển mã:
.LabelTranscodes
Transcodes:
Chuyển mã:
.LabelTranscodingFramerate
Transcoding framerate:
Tốc độ khung hình chuyển mã:
.LabelTranscodingProgress
Transcoding progress:
Tiến trình chuyển mã:

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelTrackNumber
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 797