Translation

.EndsAtValue
Ends at {0}
16/110
Context English Vietnamese State
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Phát những bài hát chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableThemeVideosHelp
Play theme videos in the background while browsing the library.
Phát nền những video chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Chọn một giá trị nhanh hơn để cải thiện hiệu suất máy chủ, hoặc một giá trị chậm hơn để tăng chất lượng video.
.Ended
Ended
Đã Kết Thúc
.EndsAtValue
Ends at {0}
Kết thúc lúc {0}
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập Phim
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm nội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Lên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn phương tiện này. Vui lòng đảm bảo đường dẫn chính xác và Jellyfin được phép truy cập vào vị trí đó.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Đã xảy ra lỗi khi thêm thiết bị dò. Hãy đảm bảo rằng nó có thể truy cập được và thử lại.
Context English Vietnamese State
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Phát những bài hát chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableThemeVideosHelp
Play theme videos in the background while browsing the library.
Phát nền những video chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Chọn một giá trị nhanh hơn để cải thiện hiệu suất máy chủ, hoặc một giá trị chậm hơn để tăng chất lượng video.
.Ended
Ended
Đã Kết Thúc
.EndsAtValue
Ends at {0}
Kết thúc lúc {0}
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập Phim
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm nội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Lên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn phương tiện này. Vui lòng đảm bảo đường dẫn chính xác và Jellyfin được phép truy cập vào vị trí đó.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EndsAtValue
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 228