Translation

.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
110/830
Context English Vietnamese State
.EnableStreamLooping
Auto-loop live streams
Tự động phát lại live streams
.EnableStreamLoopingHelp
Enable this if live streams only contain a few seconds of data and need to be continuously requested. Enabling this when not needed may cause problems.
Cho phép tính năng này nếu live streams chỉ dài một vài giây và cần được lặp lại liên tục. Bật tính năng này khi không cần thiết có thể gây ra nhiều vấn đề khác.
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Phát những bài hát chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableThemeVideosHelp
Play theme videos in the background while browsing the library.
Phát nền những video chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Chọn một giá trị nhanh hơn để cải thiện hiệu suất máy chủ, hoặc một giá trị chậm hơn để tăng chất lượng video.
.Ended
Ended
Đã Kết Thúc
.EndsAtValue
Ends at {0}
Kết thúc lúc {0}
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập Phim
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm nội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Lên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EncoderPresetHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 226