Translation

.EnablePhotosHelp
Images will be detected and displayed alongside other media files.
69/660
Context English Vietnamese State
.EnableFasterAnimationsHelp
Use faster animations and transitions
Sử dụng hoạt ảnh và chuyển tiếp nhanh hơn
.EnableHardwareEncoding
Enable hardware encoding
Bật dùng phần cứng để mã hóa
.EnableNextVideoInfoOverlay
Show next video info during playback
Hiển thị thông tin video kế tiếp ở phần cuối video
.EnableNextVideoInfoOverlayHelp
At the end of a video, display info about the next video coming up in the current playlist.
Lúc cuối video, hiển thị thông tin video sắp phát tiếp theo trong danh sách phát hiện tại.
.EnablePhotos
Display photos
Hiển thị hình ảnh
.EnablePhotosHelp
Images will be detected and displayed alongside other media files.
Hình ảnh sẽ được nhận diện và hiển thị bên cạnh những nội dung media.
.EnableQuickConnect
Enable quick connect on this server
Bật kết nối nhanh trên máy chủ này
.EnableStreamLooping
Auto-loop live streams
Tự động phát lại live streams
.EnableStreamLoopingHelp
Enable this if live streams only contain a few seconds of data and need to be continuously requested. Enabling this when not needed may cause problems.
Cho phép tính năng này nếu live streams chỉ dài một vài giây và cần được lặp lại liên tục. Bật tính năng này khi không cần thiết có thể gây ra nhiều vấn đề khác.
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Phát những bài hát chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
.EnableThemeVideosHelp
Play theme videos in the background while browsing the library.
Phát nền những video chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.
Context English Vietnamese State
.EnableFasterAnimationsHelp
Use faster animations and transitions
Sử dụng hoạt ảnh và chuyển tiếp nhanh hơn
.EnableHardwareEncoding
Enable hardware encoding
Bật dùng phần cứng để mã hóa
.EnableNextVideoInfoOverlay
Show next video info during playback
Hiển thị thông tin video kế tiếp ở phần cuối video
.EnableNextVideoInfoOverlayHelp
At the end of a video, display info about the next video coming up in the current playlist.
Lúc cuối video, hiển thị thông tin video sắp phát tiếp theo trong danh sách phát hiện tại.
.EnablePhotos
Display photos
Hiển thị hình ảnh
.EnablePhotosHelp
Images will be detected and displayed alongside other media files.
Hình ảnh sẽ được nhận diện và hiển thị bên cạnh những nội dung media.
.EnableQuickConnect
Enable quick connect on this server
Bật kết nối nhanh trên máy chủ này
.EnableStreamLooping
Auto-loop live streams
Tự động phát lại live streams
.EnableStreamLoopingHelp
Enable this if live streams only contain a few seconds of data and need to be continuously requested. Enabling this when not needed may cause problems.
Cho phép tính năng này nếu live streams chỉ dài một vài giây và cần được lặp lại liên tục. Bật tính năng này khi không cần thiết có thể gây ra nhiều vấn đề khác.
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Phát những bài hát chủ đề khi lướt qua thư viện nội dung.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EnablePhotosHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 219