Translation

.LabelOriginalMediaInfo
Original Media Info
25/190
Context English Vietnamese State
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
Thiết bị OpenCL:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Đây là thiết bị OpenCL dùng để chỉnh tông màu. Phía bên trái của dấu chấm là số nền tảng và phía bên phải là số thiết bị trên nền tảng. Mặc định là 0.0. Bắt buộc tệp ứng dụng ffmpeg phải có tính năng tăng tốc phần cứng OpenCL.
.LabelOptionalNetworkPath
Shared network folder:
Thư mục mạng được chia sẻ:
.LabelOptionalNetworkPathHelp
If this folder is shared on your network, supplying the network share path can allow clients on other devices to access media files directly. For example, {0} or {1}.
Nếu thư mục này được chia sẻ trong mạng nhà của bạn, việc cung cấp đường dẫn chia sẻ mạng có thể cho phép ứng dụng khách trên các thiết bị khác truy cập trực tiếp vào các tệp phương tiện. Ví dụ: {0} hoặc {1}.
.LabelOriginalAspectRatio
Original aspect ratio:
Tỷ lệ khung hình gốc:
.LabelOriginalMediaInfo
Original Media Info
Thông Tin Phương Tiện Gốc
.LabelOriginalTitle
Original title:
Tiêu đề gốc:
.LabelOverview
Overview:
Tổng quát:
.LabelParentalRating
Parental rating:
Đánh giá phụ huynh:
.LabelParentNumber
Parent number:
Số Phụ Huynh:

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelOriginalMediaInfo
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 1485