Translation

.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
95/890
Context English Vietnamese State
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm danh sách này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Schedules Direct chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and the Jellyfin Server process has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn này. Hãy chắc chắn rằng đường dẫn này đúng và máy chủ Jellyfin có quyền truy cập dữ liệu ở đường dẫn đó.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Có lỗi xảy ra khi thêm vào thiết bị bắt sóng này. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng nó có thể truy cập.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Có lỗi xảy ra khi truy cập tài liệu XMLTV. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng tài liệu này tồn tại.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from Jellyfin Server. Please check that Jellyfin Server has write access to the media folder and try again.
Có lỗi xảy ra khi xoá mục này khỏi máy chủ Jellyfin. Hãy thử lại sau khi kiểm tra chắc chắn rằng máy chủ Jellyfin có quyền ghi/xoá vào thư mục nội dung.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Có lỗi xảy ra khi tải danh sách TV này. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng thông tin của bạn chính xác.
.ErrorMessageStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Hãy chọn một danh sách và thử lại. Nếu không có danh sách nào sẵn sàng, hãy chắc chắn rằng thông tin tài khoản, mật khẩu, và mã bưu điện đều chính xác.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
Có lỗi xảy ra khi lưu thông tin của nhà cung cấp TV này. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng nó có thể truy cập.
Context English Vietnamese State
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm danh sách này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Schedules Direct chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and the Jellyfin Server process has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn này. Hãy chắc chắn rằng đường dẫn này đúng và máy chủ Jellyfin có quyền truy cập dữ liệu ở đường dẫn đó.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Có lỗi xảy ra khi thêm vào thiết bị bắt sóng này. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng nó có thể truy cập.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Có lỗi xảy ra khi truy cập tài liệu XMLTV. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng tài liệu này tồn tại.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from Jellyfin Server. Please check that Jellyfin Server has write access to the media folder and try again.
Có lỗi xảy ra khi xoá mục này khỏi máy chủ Jellyfin. Hãy thử lại sau khi kiểm tra chắc chắn rằng máy chủ Jellyfin có quyền ghi/xoá vào thư mục nội dung.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Có lỗi xảy ra khi tải danh sách TV này. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng thông tin của bạn chính xác.
.ErrorMessageStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Hãy chọn một danh sách và thử lại. Nếu không có danh sách nào sẵn sàng, hãy chắc chắn rằng thông tin tài khoản, mật khẩu, và mã bưu điện đều chính xác.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ErrorAddingXmlTvFile
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 252