Translation

.OptionImdbRating
IMDb Rating
13/110
Context English Vietnamese State
.OptionHideUser
Hide this user from login screens
Ẩn người dùng này khỏi màn hình đăng nhập
.OptionHideUserFromLoginHelp
Useful for private or hidden administrator accounts. The user will need to sign in manually by entering their username and password.
Hữu ích cho tài khoản quản trị viên cá nhân hoặc ẩn. Người dùng sẽ cần đăng nhập thủ công bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu của họ.
.OptionHlsSegmentedSubtitles
HLS segmented subtitles
Phụ đề phân đoạn HLS
.OptionIgnoreTranscodeByteRangeRequests
Ignore transcode byte range requests
Bỏ qua các yêu cầu phạm vi byte chuyển mã
.OptionIgnoreTranscodeByteRangeRequestsHelp
These requests will be honored but will ignore the byte range header.
Các yêu cầu này sẽ được thực hiện nhưng sẽ bỏ qua phần đầu dải byte.
.OptionImdbRating
IMDb Rating
Đánh giá IMDb
.OptionIsHD
HD
Độ nét cao
.OptionIsSD
SD
Độ nét tiêu chuẩn
.OptionLikes
Likes
Thích
.OptionLoginAttemptsBeforeLockout
Determines how many incorrect login attempts can be made before lockout occurs.
Xác định số lần đăng nhập thất bại có thể thử trước khi người dùng bị khóa.
.OptionLoginAttemptsBeforeLockoutHelp
A value of zero means inheriting the default of three attempts for normal users and five for administrators. Setting this to -1 will disable the feature.
Giá trị bằng 0 có nghĩa là giữ mặc định ba lần thử đối với người dùng bình thường và năm lần thử đối với quản trị viên. Đặt giá trị này thành -1 sẽ tắt tính năng này.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.OptionImdbRating
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 1151