Translation

.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
36/380
Context English Vietnamese State
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Ánh xạ tông màu có thể biến đổi dải động của video từ HDR sang SDR trong khi vẫn duy trì chi tiết và màu sắc của hình ảnh, đây là những thông tin rất quan trọng để thể hiện cảnh gốc. Hiện chỉ hoạt động khi chuyển mã video với siêu dữ liệu HDR10 hoặc HLG được nhúng. Nếu quá trình phát lại không mượt mà hoặc không thành công, vui lòng xem xét việc tắt bộ giải mã phần cứng tương ứng.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Luôn luôn Phát
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Phụ đề phù hợp với tùy chọn ngôn ngữ sẽ được tải bất kể ngôn ngữ âm thanh là gì.
.AnyLanguage
Any Language
Ngôn Ngữ Bất Kỳ
.Anytime
Anytime
Bất cứ lúc nào
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Danh sách các Khóa API hiện được bật
.AroundTime
Around
Khoảng
.Art
Art
Nghệ thuật
.Artist
Artist
Nghệ Sĩ
.Artists
Artists
Các Nghệ Sĩ

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ApiKeysCaption
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 272