Translation

.ChangingMetadataImageSettingsNewContent
Changes to metadata or artwork downloading settings will only apply to new content added to your library. To apply the changes to existing titles, you'll need to refresh their metadata manually.
220/1940
Context English Vietnamese State
.ButtonWebsite
Website
Trang web
.Bwdif
BWDIF
BWDIF
.CancelRecording
Cancel recording
Hủy ghi lại
.CancelSeries
Cancel series
Hủy loạt phim
.Categories
Categories
Phân loại
.ChangingMetadataImageSettingsNewContent
Changes to metadata or artwork downloading settings will only apply to new content added to your library. To apply the changes to existing titles, you'll need to refresh their metadata manually.
Thay đổi cài đặt tải xuống dữ liệu mô tả hoặc ảnh bìa minh họa chỉ áp dụng với nội dung mới thêm vào thư viện. Để áp dụng thay đổi đến các tiêu đề hiện có, bạn cần phải làm mới dữ liệu mô tả của chúng theo cách thủ công.
.ChannelAccessHelp
Select the channels to share with this user. Administrators will be able to edit all channels using the metadata manager.
Chọn kênh chia vẻ với người dùng này. Quản trị viên có thể sửa đổi kênh bằng cách sử dụng trình quản lý dữ liệu mô tả.
.ChannelNameOnly
Channel {0} only
Chỉ kênh {0}
.ChannelNumber
Channel number
Kênh số
.Channels
Channels
Các Kênh
.CinemaModeConfigurationHelp
Cinema mode brings the theater experience straight to your living room with the ability to play trailers and custom intros before the main feature.
Chế độ Rạp Phim mang trải nghiệm rạp phim ngay tại phòng khách với khả năng phát trailers và những đoạn mở đầu tuỳ chọn trước phần chính của bộ phim.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
artwork ảnh bìa minh họa

Source information

Context
.ChangingMetadataImageSettingsNewContent
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 121