Translation

.OptionNew
New…
4/100
Context English Vietnamese State
.OptionLoginAttemptsBeforeLockoutHelp
A value of zero means inheriting the default of three attempts for normal users and five for administrators. Setting this to -1 will disable the feature.
Giá trị bằng 0 có nghĩa là giữ mặc định ba lần thử đối với người dùng bình thường và năm lần thử đối với quản trị viên. Đặt giá trị này thành -1 sẽ tắt tính năng này.
.OptionMax
Max
Tối đa
.OptionMaxActiveSessions
Sets the maximum number of simultaneous user sessions.
Đặt số lượng phiên người dùng đồng thời tối đa.
.OptionMaxActiveSessionsHelp
A value of 0 will disable the feature.
Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa tính năng.
.OptionMissingEpisode
Missing Episodes
Thiếu Tập Phim
.OptionNew
New…
Mới…
.OptionOnInterval
On an interval
Vào một khoảng thời gian
.OptionParentalRating
Parental Rating
Xếp hạng Phụ Huynh
.OptionPlainStorageFolders
Display all folders as plain storage folders
Hiển thị tất cả các thư mục dưới dạng thư mục lưu trữ đơn giản
.OptionPlainStorageFoldersHelp
All folders are represented in DIDL as "object.container.storageFolder" instead of a more specific type, such as "object.container.person.musicArtist".
Tất cả các thư mục được biểu diễn trong DIDL dưới dạng "object.container.storageFolder" thay vì một loại cụ thể hơn, chẳng hạn như "object.container.woman.musicArtist".
.OptionPlainVideoItems
Display all videos as plain video items
Hiển thị tất cả video dưới dạng các mục video đơn giản
Context English Vietnamese State
.OptionLoginAttemptsBeforeLockoutHelp
A value of zero means inheriting the default of three attempts for normal users and five for administrators. Setting this to -1 will disable the feature.
Giá trị bằng 0 có nghĩa là giữ mặc định ba lần thử đối với người dùng bình thường và năm lần thử đối với quản trị viên. Đặt giá trị này thành -1 sẽ tắt tính năng này.
.OptionMax
Max
Tối đa
.OptionMaxActiveSessions
Sets the maximum number of simultaneous user sessions.
Đặt số lượng phiên người dùng đồng thời tối đa.
.OptionMaxActiveSessionsHelp
A value of 0 will disable the feature.
Giá trị 0 sẽ vô hiệu hóa tính năng.
.OptionMissingEpisode
Missing Episodes
Thiếu Tập Phim
.OptionNew
New…
Mới…
.OptionOnInterval
On an interval
Vào một khoảng thời gian
.OptionParentalRating
Parental Rating
Xếp hạng Phụ Huynh
.OptionPlainStorageFolders
Display all folders as plain storage folders
Hiển thị tất cả các thư mục dưới dạng thư mục lưu trữ đơn giản
.OptionPlainStorageFoldersHelp
All folders are represented in DIDL as "object.container.storageFolder" instead of a more specific type, such as "object.container.person.musicArtist".
Tất cả các thư mục được biểu diễn trong DIDL dưới dạng "object.container.storageFolder" thay vì một loại cụ thể hơn, chẳng hạn như "object.container.woman.musicArtist".

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.OptionNew
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 1165