Translation

.Episodes
Episodes
8/100
Context English Vietnamese State
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Chọn một giá trị nhanh hơn để cải thiện hiệu suất máy chủ, hoặc một giá trị chậm hơn để tăng chất lượng video.
.Ended
Ended
Đã Kết Thúc
.EndsAtValue
Ends at {0}
Kết thúc lúc {0}
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập Phim
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm nội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Lên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn phương tiện này. Vui lòng đảm bảo đường dẫn chính xác và Jellyfin được phép truy cập vào vị trí đó.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Đã xảy ra lỗi khi thêm thiết bị dò. Hãy đảm bảo rằng nó có thể truy cập được và thử lại.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Có lỗi xảy ra khi truy cập tài liệu XMLTV. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng tài liệu này tồn tại.
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
Có lỗi xảy ra trong lúc xử lý yêu cầu của bạn. Xin hãy thử lại sau.
Context English Vietnamese State
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
Bật Ánh xạ tông màu
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Chọn một giá trị nhanh hơn để cải thiện hiệu suất máy chủ, hoặc một giá trị chậm hơn để tăng chất lượng video.
.Ended
Ended
Đã Kết Thúc
.EndsAtValue
Ends at {0}
Kết thúc lúc {0}
.Episode
Episode
Tập
.Episodes
Episodes
Tập Phim
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Có lỗi xảy ra khi thêm nội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Lên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Có lỗi xảy ra khi thêm đường dẫn phương tiện này. Vui lòng đảm bảo đường dẫn chính xác và Jellyfin được phép truy cập vào vị trí đó.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Đã xảy ra lỗi khi thêm thiết bị dò. Hãy đảm bảo rằng nó có thể truy cập được và thử lại.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Có lỗi xảy ra khi truy cập tài liệu XMLTV. Hãy thử lại khi chắc chắn rằng tài liệu này tồn tại.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
Tập Phim
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Tập

Change compared to this translation:

Tập Phim

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.Episodes
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 230