Translation

.AllEpisodes
All episodes
19/120
Context English Vietnamese State
.Albums
Albums
Tuyển Tập
.Alerts
Alerts
Cảnh Báo
.All
All
Tất cả
.AllChannels
All channels
Tất cả các kênh
.AllComplexFormats
All Complex Formats (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
Tất cả các định dạng phức tạp (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, ...)
.AllEpisodes
All episodes
Tất cả các tập phim
.AllLanguages
All languages
Tất cả các ngôn ngữ
.AllLibraries
All libraries
Tất cả thư viện
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Danh sách địa chỉ IP được phân tách bằng dấu phẩy hoặc các mục IP/netmask cho các mạng sẽ được phép kết nối từ xa. Nếu để trống, tất cả các địa chỉ sẽ được cho phép.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Điều tiết sự chuyển mã
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Tạm dừng quá trình chuyển mã hoặc chuyển đổi định dạng để tiết kiệm tài nguyên máy chủ khi việc này đã đủ để phát so với vị trí hiện tại. Nó hữu ích khi xem mà không cần tua. Tắt nó đi nếu trình phát gặp sự cố.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllEpisodes
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 19