Translation

.LabelSaveLocalMetadata
Save artwork into media folders
75/310
Context English Vietnamese State
.LabelRepositoryUrl
Repository URL
URL kho lưu trữ
.LabelRepositoryUrlHelp
The location of the repository manifest you want to include.
Vị trí của tệp kê khai kho lưu trữ mà bạn muốn đưa vào.
.LabelRequireHttps
Require HTTPS
Yêu cầu HTTPS
.LabelRequireHttpsHelp
If checked, the server will automatically redirect all requests over HTTP to HTTPS. This has no effect if the server is not listening on HTTPS.
Nếu chọn, máy chủ sẽ tự động chuyển hướng tất cả các yêu cầu qua HTTP sang HTTPS. Điều này không ảnh hưởng nếu máy chủ không nghe trên HTTPS.
.LabelRuntimeMinutes
Runtime:
Thời lượng:
.LabelSaveLocalMetadata
Save artwork into media folders
Lưu các ảnh bìa minh họa và dữ liệu mô tả vào trong các thư mục phương tiện
.LabelSaveLocalMetadataHelp
Saving artwork into media folders will put them in a place where they can be easily edited.
Lưu ảnh bìa minh họa vào các thư mục phương tiện giúp đưa chúng vào một nơi dễ chỉnh sửa hơn.
.LabelScheduledTaskLastRan
Last ran {0}, taking {1}.
Lần cuối chạy {0}, mất {1}.
.LabelScreensaver
Screensaver:
Bảo vệ màn hình:
.LabelSeasonNumber
Season number:
Số phần:
.LabelSelectFolderGroups
Automatically group content from the following folders into views such as Movies, Music and TV:
Tự động nhóm nội dung từ các thư mục sau vào các chế độ xem như Phim, Nhạc và TV:

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
artwork ảnh bìa minh họa

Source information

Context
.LabelSaveLocalMetadata
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 791