Translation

.FastForward
Fast-forward
13/120
Context English Vietnamese State
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
Mỗi {0} phút
.ExitFullscreen
Exit full screen
Thoát khỏi chế độ toàn màn hình
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Trích xuất hình ảnh từ những phân đoạn chính sẽ cho phép thiết bị phát hiển thị bảng lựa chọn cảnh thông qua những hình ảnh đó. Quá trình đó có thể chậm, cần nhiều tài nguyên máy chủ, và có thể cần một vài gigabytes trống. Điều này sẽ được thực hiện khi video được tìm thấy, và cũng như trong tác vụ hàng đêm. Thời gian thực hiện tác vụ này có thể điều chỉnh trong phần cài đặt tác vụ thường xuyên. Không nên thực hiện quá trình này trong giờ sử dụng cao điểm.
.ExtraLarge
Extra Large
Rất Lớn
.Extras
Extras
Đặc biệt
.FastForward
Fast-forward
Tua Nhanh Hơn
.Favorite
Favorite
Yêu thích
.Favorites
Favorites
Yêu Thích
.Features
Features
Mục đặc trưng
.FetchingData
Fetching additional data
Đang tải thêm thông tin
.FFmpegSavePathNotFound
We're unable to locate FFmpeg using the path you've entered. FFprobe is also required and must exist in the same folder. These components are normally bundled together in the same download. Please check the path and try again.
Không tìm thấy FFmpeg bằng đường dẫn bạn đã nhập. FFprobe cũng được yêu cầu và phải cùng thư mục. Cả hai thường được để chung trong cùng một gói tải xuống. Hãy kiểm tra đường dẫn và thử lại.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
Tua Nhanh Hơn
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Android
Nhanh về phía trước

Change compared to this translation:

Tua Nhanh Hơnvề phía trước

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.FastForward
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 249