Translation

.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
68/700
Context English Vietnamese State
.MessageNoTrailersFound
Install the trailers channel to enhance your movie experience by adding a library of internet trailers.
Cài đặt kênh đoạn giới thiệu để nâng cao trải nghiệm phim của bạn bằng cách thêm thư viện đoạn giới thiệu trên internet.
.MessagePasswordResetForUsers
The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Những người dùng này đã đặt lại mật khẩu của họ. Giờ đây, họ có thể đăng nhập bằng mã pin đã được sử dụng để thực hiện đặt lại.
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Việc phát lại nội dung này hiện bị hạn chế. Vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn để biết thêm thông tin.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Hãy đảm bảo rằng việc tải xuống dữ liệu mô tả trên internet đã được bật.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Vui lòng đợi. Việc này có thể phải mất một ít thời gian.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Để cấu hình plugin này, hãy đăng nhập trực tiếp vào máy chủ của bạn.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Các plugin do các thành viên cộng đồng xây dựng là một cách tuyệt vời để nâng cao trải nghiệm của bạn với các tính năng và lợi ích bổ sung. Trước khi cài đặt, hãy lưu ý về những ảnh hưởng mà chúng có thể có trên máy chủ của bạn, chẳng hạn như quét thư viện lâu hơn, xử lý nền bổ sung và giảm độ ổn định của hệ thống.
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Plugin đã cài đặt thành công. Máy chủ cần khởi động lại để các thay đổi có hiệu lực.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
Đã xảy ra lỗi khi cài đặt plugin.
.MessageReenableUser
See below to reenable
Xem bên dưới để kích hoạt lại
.MessageSyncPlayCreateGroupDenied
Permission required to create a group.
Cần có quyền để tạo nhóm.
Context English Vietnamese State
.MessageNoTrailersFound
Install the trailers channel to enhance your movie experience by adding a library of internet trailers.
Cài đặt kênh đoạn giới thiệu để nâng cao trải nghiệm phim của bạn bằng cách thêm thư viện đoạn giới thiệu trên internet.
.MessagePasswordResetForUsers
The following users have had their passwords reset. They can now sign in with the pin codes that were used to perform the reset.
Những người dùng này đã đặt lại mật khẩu của họ. Giờ đây, họ có thể đăng nhập bằng mã pin đã được sử dụng để thực hiện đặt lại.
.MessagePlayAccessRestricted
Playback of this content is currently restricted. Please contact your server administrator for more information.
Việc phát lại nội dung này hiện bị hạn chế. Vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn để biết thêm thông tin.
.MessagePleaseEnsureInternetMetadata
Please ensure downloading of internet metadata is enabled.
Hãy đảm bảo rằng việc tải xuống dữ liệu mô tả trên internet đã được bật.
.MessagePleaseWait
Please wait. This may take a minute.
Vui lòng đợi. Việc này có thể phải mất một ít thời gian.
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
To configure this plugin please sign in to your local server directly.
Để cấu hình plugin này, hãy đăng nhập trực tiếp vào máy chủ của bạn.
.MessagePluginInstallDisclaimer
Plugins built by community members are a great way to enhance your experience with additional features and benefits. Before installing, please be aware of the effects they may have on your server, such as longer library scans, additional background processing, and decreased system stability.
Các plugin do các thành viên cộng đồng xây dựng là một cách tuyệt vời để nâng cao trải nghiệm của bạn với các tính năng và lợi ích bổ sung. Trước khi cài đặt, hãy lưu ý về những ảnh hưởng mà chúng có thể có trên máy chủ của bạn, chẳng hạn như quét thư viện lâu hơn, xử lý nền bổ sung và giảm độ ổn định của hệ thống.
.MessagePluginInstalled
The plugin has been successfully installed. The server will need to be restarted for changes to take effect.
Plugin đã cài đặt thành công. Máy chủ cần khởi động lại để các thay đổi có hiệu lực.
.MessagePluginInstallError
An error occured while installing the plugin.
Đã xảy ra lỗi khi cài đặt plugin.
.MessageReenableUser
See below to reenable
Xem bên dưới để kích hoạt lại

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.MessagePluginConfigurationRequiresLocalAccess
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 1007