Translation

.HeaderConfirmRevokeApiKey
Revoke API Key
16/140
Context English Vietnamese State
.HeaderCodecProfile
Codec Profile
Bộ Giải Mã
.HeaderCodecProfileHelp
Codec profiles indicate the limitations of a device when playing specific codecs. If a limitation applies then the media will be transcoded, even if the codec is configured for direct play.
Hồ sơ mã hóa chỉ ra những kiểu mã hoá nhất định mà một thiết bị có thể phát. Nếu một nội dung không thể phát, nó sẽ được chuyển mã, thậm chí nếu kiểu mã hoá đó được thiết lập phát trực tiếp.
.HeaderConfigureRemoteAccess
Configure Remote Access
Thiết Lập Truy Cập Từ Xa
.HeaderConfirmPluginInstallation
Confirm Plugin Installation
Xác Nhận Cài Đặt Plugin
.HeaderConfirmProfileDeletion
Confirm Profile Deletion
Xác Nhận Xoá Hồ Sơ
.HeaderConfirmRevokeApiKey
Revoke API Key
Thu hồi khóa API
.HeaderConnectToServer
Connect to Server
Kết Nối Đến Máy Chủ
.HeaderConnectionFailure
Connection Failure
Kế Nối Thất Bại
.HeaderContainerProfile
Container Profile
Hồ Sơ Định Dạng
.HeaderContainerProfileHelp
Container profiles indicate the limitations of a device when playing specific formats. If a limitation applies then the media will be transcoded, even if the format is configured for direct play.
Hồ sơ định dạng chỉ ra những định dạng nhất định mà một thiết bị có thể phát. Nếu nội dung có định dạng không thể phát, nội dung sẽ được chuyển đổi định dạng, kể cả khi định dạng đó được thiết lập phát trực tiếp.
.HeaderContinueListening
Continue Listening
Tiếp Tục Nghe
Context English Vietnamese State
.HeaderCodecProfile
Codec Profile
Bộ Giải Mã
.HeaderCodecProfileHelp
Codec profiles indicate the limitations of a device when playing specific codecs. If a limitation applies then the media will be transcoded, even if the codec is configured for direct play.
Hồ sơ mã hóa chỉ ra những kiểu mã hoá nhất định mà một thiết bị có thể phát. Nếu một nội dung không thể phát, nó sẽ được chuyển mã, thậm chí nếu kiểu mã hoá đó được thiết lập phát trực tiếp.
.HeaderConfigureRemoteAccess
Configure Remote Access
Thiết Lập Truy Cập Từ Xa
.HeaderConfirmPluginInstallation
Confirm Plugin Installation
Xác Nhận Cài Đặt Plugin
.HeaderConfirmProfileDeletion
Confirm Profile Deletion
Xác Nhận Xoá Hồ Sơ
.HeaderConfirmRevokeApiKey
Revoke API Key
Thu hồi khóa API
.HeaderConnectionFailure
Connection Failure
Kế Nối Thất Bại
.HeaderConnectToServer
Connect to Server
Kết Nối Đến Máy Chủ
.HeaderContainerProfile
Container Profile
Hồ Sơ Định Dạng
.HeaderContainerProfileHelp
Container profiles indicate the limitations of a device when playing specific formats. If a limitation applies then the media will be transcoded, even if the format is configured for direct play.
Hồ sơ định dạng chỉ ra những định dạng nhất định mà một thiết bị có thể phát. Nếu nội dung có định dạng không thể phát, nội dung sẽ được chuyển đổi định dạng, kể cả khi định dạng đó được thiết lập phát trực tiếp.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.HeaderConfirmRevokeApiKey
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/vi.json, string 289