Translation

.Writers
Writers
10/100
Context English Slovak State
.Wednesday
Wednesday
Streda
.WelcomeToProject
Welcome to Jellyfin!
Vitajte v Jellyfin!
.Whitelist
Whitelist
Whitelist
.WizardCompleted
That's all we need for now. Jellyfin has begun collecting information about your media library. Check out some of our apps, and then click <b>Finish</b> to view the <b>Dashboard</b>.
To je zatiaľ všetko, čo potrebujeme. Jellyfin začal zhromažďovať údaje o vašej multimediálnej knižnici. Pozrite si niektoré z našich aplikácií a potom kliknite na <b>Dokončiť</b> pre zobrazenie <b>Dashboardu</b>.
.Writer
Writer
Napísal
.Writers
Writers
Scenáristi
.XmlDocumentAttributeListHelp
These attributes are applied to the root element of every XML response.
Tieto atribúty sú aplikované do koreňového prvku každej XML odpovede.
.XmlTvKidsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as programs for children. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako programy pre deti. Viacej kategórií oddelte "|".
.XmlTvMovieCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as movies. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako filmy. Viacej kategórií oddelte "|".
.XmlTvNewsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as news programs. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako spravodajské programy. Viacej kategórií oddelte "|".
.XmlTvPathHelp
A path to a XMLTV file. Jellyfin will read this file and periodically check it for updates. You are responsible for creating and updating the file.
Cesta k XMLTV súboru. Jellyfin tento súbor načíta a pravidelne ho skontroluje, či neobsahuje aktualizácie. Ste zodpovedný za vytvorenie a aktualizovanie tohoto súboru.
Context English Slovak State
.WelcomeToProject
Welcome to Jellyfin!
Vitajte v Jellyfin!
.Whitelist
Whitelist
Whitelist
.WizardCompleted
That's all we need for now. Jellyfin has begun collecting information about your media library. Check out some of our apps, and then click <b>Finish</b> to view the <b>Dashboard</b>.
To je zatiaľ všetko, čo potrebujeme. Jellyfin začal zhromažďovať údaje o vašej multimediálnej knižnici. Pozrite si niektoré z našich aplikácií a potom kliknite na <b>Dokončiť</b> pre zobrazenie <b>Dashboardu</b>.
.WriteAccessRequired
Jellyfin Server requires write access to this folder. Please ensure write access and try again.
Jellyfin Server vyžaduje práva na zapisovanie do tohoto priečinku. Prosím, uistite sa že má práva na zapisovanie a skúste to znova.
.Writer
Writer
Napísal
.Writers
Writers
Scenáristi
.XmlDocumentAttributeListHelp
These attributes are applied to the root element of every XML response.
Tieto atribúty sú aplikované do koreňového prvku každej XML odpovede.
.XmlTvKidsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as programs for children. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako programy pre deti. Viacej kategórií oddelte "|".
.XmlTvMovieCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as movies. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako filmy. Viacej kategórií oddelte "|".
.XmlTvNewsCategoriesHelp
Programs with these categories will be displayed as news programs. Separate multiple with '|'.
Programy s týmito kategóriami budú zobrazené ako spravodajské programy. Viacej kategórií oddelte "|".

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.Writers
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/sk.json, string 1516