Translation

.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
18/140
Context English Polish State
.LabelNewsCategories
News categories:
Kategorie informacyjne:
.LabelNotificationEnabled
Enable this notification
Aktywuj to powiadomienie
.LabelNumber
Number:
Numer:
.LabelNumberOfGuideDays
Number of days of guide data to download:
Liczba dni pobieranych danych przewodnika:
.LabelNumberOfGuideDaysHelp
Downloading more days worth of guide data provides the ability to schedule out further in advance and view more listings, but it will also take longer to download. Auto will choose based on the number of channels.
Pobieranie większej liczby dni danych przewodnika, pozwoli na zaplanowanie zadań na dłuższy okres i wyświetlanie większej listy, ale wydłuży także czas na jego pobranie. Automatycznie wybierze na podstawie liczby kanałów.
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
Urządzenie OpenCL:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Urządzenie OpenCL używane do mapowania tonów. Numer po lewej stronie kropki to numer platformy, a po prawej numer urządzenia na platformie. Domyślna wartość to 0.0. Wersja ffmpeg wspierająca przyśpieszenie sprzętowe OpenCL jest wymagana.
.LabelOptionalNetworkPath
Shared network folder:
Udostępniony folder sieciowy:
.LabelOptionalNetworkPathHelp
If this folder is shared on your network, supplying the network share path can allow clients on other devices to access media files directly. For example, {0} or {1}.
Jeśli ten folder jest udostępniony w sieci, podanie ścieżki udziału sieciowego może umożliwić klientom na innych urządzeniach bezpośredni dostęp do plików multimedialnych. Na przykład {0} lub {1}.
.LabelOriginalAspectRatio
Original aspect ratio:
Oryginalny format obrazu:
.LabelOriginalTitle
Original title:
Tytuł oryginalny:
Context English Polish State
.LabelNewsCategories
News categories:
Kategorie informacyjne:
.LabelNotificationEnabled
Enable this notification
Aktywuj to powiadomienie
.LabelNumber
Number:
Numer:
.LabelNumberOfGuideDays
Number of days of guide data to download:
Liczba dni pobieranych danych przewodnika:
.LabelNumberOfGuideDaysHelp
Downloading more days worth of guide data provides the ability to schedule out further in advance and view more listings, but it will also take longer to download. Auto will choose based on the number of channels.
Pobieranie większej liczby dni danych przewodnika, pozwoli na zaplanowanie zadań na dłuższy okres i wyświetlanie większej listy, ale wydłuży także czas na jego pobranie. Automatycznie wybierze na podstawie liczby kanałów.
.LabelOpenclDevice
OpenCL Device:
Urządzenie OpenCL:
.LabelOpenclDeviceHelp
This is the OpenCL device that is used for tonemapping. The left side of the dot is the platform number, and the right side is the device number on the platform. The default value is 0.0. The ffmpeg application file containing the OpenCL hardware acceleration method is required.
Urządzenie OpenCL używane do mapowania tonów. Numer po lewej stronie kropki to numer platformy, a po prawej numer urządzenia na platformie. Domyślna wartość to 0.0. Wersja ffmpeg wspierająca przyśpieszenie sprzętowe OpenCL jest wymagana.
.LabelOptionalNetworkPath
Shared network folder:
Udostępniony folder sieciowy:
.LabelOptionalNetworkPathHelp
If this folder is shared on your network, supplying the network share path can allow clients on other devices to access media files directly. For example, {0} or {1}.
Jeśli ten folder jest udostępniony w sieci, podanie ścieżki udziału sieciowego może umożliwić klientom na innych urządzeniach bezpośredni dostęp do plików multimedialnych. Na przykład {0} lub {1}.
.LabelOriginalAspectRatio
Original aspect ratio:
Oryginalny format obrazu:

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelOpenclDevice
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/pl.json, string 741