Translation

.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
24/110
Context English Polish State
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Ograniczaj transkodowanie
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Kiedy transkodowanie lub remuxowanie dotrze wystarczająco daleko od aktualnej pozycji odtwarzania, zatrzymaj proces aby zużywać mniej zasobów. Jest to najbardziej użyteczne podczas oglądania bez częstego przeskakiwania. Wyłącz jeśli zaobserwujesz problemy z odtwarzaniem.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Zezwalaj na zdalne połączenia z tym serwerem.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jeśli nieaktywne, wszelkie zdalne połączenia będą blokowane.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Lista rozdzielona przecinkiem w postaci adresów IP lub adresów IP z maską sieciową dla całych podsieci. W przypadku pozostawienia pustego pola, dopuszczalne będą połączenia ze wszystkich zdalnych adresów.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Zawsze wyświetlaj napisy
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Napisy pasujące do preferowanego języka będą wczytywane, niezależnie od języka ścieżki dźwiękowej.
.AnyLanguage
Any Language
W dowolnym języku
.Anytime
Anytime
O dowolnej porze
.AroundTime
Around
Około
.Art
Art
Przezrocze
Context English Polish State
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Zezwalaj na wydobywanie napisów w locie
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Napisy wbudowane mogą zostać wydobyte z plików wideo i dostarczone do klienta w postaci zwykłego tekstu, zapobiegając transkodowaniu wideo. Na niektórych systemach może to zabierać dużo czasu i powodować wstrzymywanie odtwarzania wideo podczas procesu ekstrakcji. Dezaktywuj tę opcję, aby wbudowane napisy były wypalane w transkodowanym wideo, gdy nie są obsługiwane przez urządzenie klienta.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Zezwalaj na zdalne połączenia z tym serwerem.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jeśli nieaktywne, wszelkie zdalne połączenia będą blokowane.
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Zawsze wyświetlaj napisy
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Napisy pasujące do preferowanego języka będą wczytywane, niezależnie od języka ścieżki dźwiękowej.
.AnyLanguage
Any Language
W dowolnym języku
.Anytime
Anytime
O dowolnej porze
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Lista aktualnie włączonych kluczy API

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AlwaysPlaySubtitles
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/pl.json, string 32