Translation

Allow remote connections to this Jellyfin Sserver.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
54/400
Context English Latvian State
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Atļauj vai aizliedz piekļuvi pie multivides pārveidošanas funkcijas.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Atļaut subtitru izvilkšanu atskaņošanas laikā
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Iegultie subtitri var tikt izvilkto no video un nogādāti klientiem kā parasts teksts, lai nevajadzētu veikt lieku video trans kodēšanu. Uz dažām sistēmām tas var aizņemt ilgu laiku un likt video atskaņošanai uzkārties izvilkšanas procesa laikā. Atspējo šo lai iegultos subtitrus iededzinātu video trans kodēšanas veidā, kad tos noklusēti neatbalsta klienta ierīce.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Ierobežot Trans-kodējumus
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Kad trans-kodējums vai remux tiek pietiekami tālu priekšā pašreizējai atskaņošanas vietai, process tiks pauzēts lai patērētu mazāk resursu. Tas ir noderīgākais skatoties bez biežas pārlēkšanas. Atspējo šo ja saskaries ar atskaņošanas problēmām.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Atļaut attālinātus savienojumus šim Jellyfin Serverim.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Ja atķeksēts, visi attālinātie savienojumi tiks bloķēti.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Ar komatiem atdalīts IP adrešu vai IP/tīkla masku saraksts, kas norāda uz tīkliem, kas var pieslēgties attālināti. Ja atstāts tukšs, visas attālinātās adreses tiks atļautas.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Vienmēr Rādīt
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Valodas preferencei atbilstošie subtitri tiks ielādēti neatkarīgi no audio valodas.
.AnyLanguage
Any Language
Jebkura Valoda
Context English Latvian State
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Atļaut uztvērējam trans-kodēt straumes tiešsaistē. Tas var atvieglot trans-kodēšanu, kas jāveic serverim.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Atļaut multimēdiju pārveidošanu
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Atļauj vai aizliedz piekļuvi pie multivides pārveidošanas funkcijas.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Atļaut subtitru izvilkšanu atskaņošanas laikā
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Iegultie subtitri var tikt izvilkto no video un nogādāti klientiem kā parasts teksts, lai nevajadzētu veikt lieku video trans kodēšanu. Uz dažām sistēmām tas var aizņemt ilgu laiku un likt video atskaņošanai uzkārties izvilkšanas procesa laikā. Atspējo šo lai iegultos subtitrus iededzinātu video trans kodēšanas veidā, kad tos noklusēti neatbalsta klienta ierīce.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Atļaut attālinātus savienojumus šim Jellyfin Serverim.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Ja atķeksēts, visi attālinātie savienojumi tiks bloķēti.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Vienmēr Rādīt
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Valodas preferencei atbilstošie subtitri tiks ielādēti neatkarīgi no audio valodas.
.AnyLanguage
Any Language
Jebkura Valoda

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowRemoteAccess
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
src/strings/lv.json, string 29