Translation

Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
27/230
Context English Vietnamese State
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
ID thiết bị mới đã được tạo. Kodi bây giờ sẽ khởi động lại.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Thận trọng! Nếu bạn chọn chế độ Gốc, một số tính năng nhất định của Jellyfin sẽ bị thiếu, chẳng hạn như: chế độ rạp chiếu phim Jellyfin, các tùy chọn phát trực tiếp / chuyển mã và lịch truy cập của phụ huynh.
Add-on (default)
Add-on (default)
Tiện ích bổ sung (mặc định)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Gốc (đường dẫn trực tiếp)
Enable music library?
Enable music library?
Bật thư viện nhạc?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi không thể định vị tệp:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Bạn có thể cần phải xác minh thông tin đăng nhập mạng của mình trong cài đặt tiện ích bổ sung hoặc sử dụng thay thế đường dẫn Jellyfin để định dạng đường dẫn của bạn một cách chính xác (bảng điều khiển Jellyfin> thư viện). Dừng đồng bộ hóa?
New
New
Mới
Add user to session
Add user to session
Thêm người dùng vào phiên
Perform local database reset
Perform local database reset
Thực hiện thiết lập lại cơ sở dữ liệu cục bộ
Sync theme media
Sync theme media
Đồng bộ hóa chủ đề phương tiện

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Kodi can't locate file:
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 118