Translation

The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
110/920
Context English Vietnamese State
Subtitles only
Subtitles only
Chỉ phụ đề
Sync
Sync
Đồng bộ
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Đồng bộ hóa thư viện với Kodi
Sync theme media
Sync theme media
Đồng bộ hóa chủ đề phương tiện
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Bản vá hiện đang được áp dụng cho Jellyfin cho Kodi bị lỗi! Vui lòng đăng lên diễn đàn Jellyfin cho Kodi nếu sự cố này vẫn tiếp diễn. Điều này sẽ cần được khắc phục càng sớm càng tốt.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Hàng đợi Kodi Sync tăng tốc độ đồng bộ hóa khởi động. Đồng bộ hóa khác được kích hoạt bởi các sự kiện máy chủ.
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Để tránh lỗi, vui lòng cập nhật Jellyfin cho Kodi lên phiên bản:
Transcode
Transcode
Chuyển mã
Transcode H265/HEVC
Transcode H265/HEVC
Chuyển mã H265/HEVC
Transcode Hi10P
Transcode Hi10P
Chuyển mã Hi10P

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 219