Translation

Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
224/1910
Context English Vietnamese State
Created backup at:
Created backup at:
Đã tạo bản sao lưu tại:
Create a backup
Create a backup
Tạo một bản sao lưu
Backup folder
Backup folder
Thư mục sao lưu
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Quan trọng, phần mềm dọn dẹp đã bị xóa trong cài đặt nâng cao của bạn để tránh xung đột với Jellyfin cho Kodi. Kodi sẽ khởi động lại ngay bây giờ.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Làm mới hộp đĩa
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Cài đặt plugin máy chủ Kodi Sync Queue để tự động áp dụng các bản cập nhật thư viện Jellyfin khi khởi động. Bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong cài đặt tiện ích bổ sung> tùy chọn đồng bộ hóa> Bật hàng đợi đồng bộ hóa Kodi.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Vì bạn đang sử dụng chế độ phát lại gốc có bật nhạc, bạn có muốn nhập xếp hạng nhạc từ tệp không?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Tiếp tục đồng bộ hóa trước đó?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Tìm thêm thông tin trong GitHub wiki / Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Bật menu ngữ cảnh
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Bật tùy chọn để chuyển mã

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 139