Translation

In progress Music videos
In progress Music videos
21/240
Context English Vietnamese State
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Quan trọng, phần mềm dọn dẹp đã bị xóa trong cài đặt nâng cao của bạn để tránh xung đột với Jellyfin cho Kodi. Kodi sẽ khởi động lại ngay bây giờ.
Include people (slow)
Include people (slow)
Bao gồm mọi người (chậm)
In Progress
In Progress
Trong tiến trình
In Progress Episodes
In Progress Episodes
Các Tập Đang Chiếu
In Progress Movies
In Progress Movies
Các Phim Đang Chiếu
In progress Music videos
In progress Music videos
Video nhạc đang chiếu
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
Chương Trình TV Đang Chiếu
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Cài đặt plugin máy chủ Kodi Sync Queue để tự động áp dụng các bản cập nhật thư viện Jellyfin khi khởi động. Bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong cài đặt tiện ích bổ sung> tùy chọn đồng bộ hóa> Bật hàng đợi đồng bộ hóa Kodi.
Interface
Interface
Giao Diện
Invalid username or password
Invalid username or password
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
In progress Music videos
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 44