Translation

Play with cinema mode
Play with cinema mode
30/210
Context English Vietnamese State
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Hiển thị thanh tiến trình nếu số lượng cập nhật lớn hơn
Processing updates
Processing updates
Đang xử lý các bản cập nhật
Force transcode
Force transcode
Bắt buộc chuyển mã
Restart Jellyfin for Kodi
Restart Jellyfin for Kodi
Khởi động lại Jellyfin cho Kodi
Restarting to apply the patch
Restarting to apply the patch
Khởi động lại để áp dụng bản vá
Play with cinema mode
Play with cinema mode
Phát với chế độ rạp chiếu phim
Enable the option to play with cinema mode
Enable the option to play with cinema mode
Bật tùy chọn để phát với chế độ rạp chiếu phim
Remove libraries
Remove libraries
Xóa thư viện
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Bật đồng bộ hóa trong khi phát lại (có thể gây ra một số độ trễ)
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Hàng đợi Kodi Sync tăng tốc độ đồng bộ hóa khởi động. Đồng bộ hóa khác được kích hoạt bởi các sự kiện máy chủ.
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Khởi động lại Jellyfin để Kodi áp dụng thay đổi này?

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
Play Phát

Source information

Context
Play with cinema mode
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 215