Translation

Enable Jellyfin for Kodi
Enable Jellyfin for Kodi
21/240
Context English Vietnamese State
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Bật đồng bộ hóa trong khi phát lại (có thể gây ra một số độ trễ)
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Hàng đợi Kodi Sync tăng tốc độ đồng bộ hóa khởi động. Đồng bộ hóa khác được kích hoạt bởi các sự kiện máy chủ.
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Khởi động lại Jellyfin để Kodi áp dụng thay đổi này?
Restarting...
Restarting...
Đang khởi động lại ...
Manage libraries
Manage libraries
Quản lý thư viện
Enable Jellyfin for Kodi
Enable Jellyfin for Kodi
Bật Jellyfin cho Kodi
Advanced options
Advanced options
Tùy chọn nâng cao
A sync is already running, please wait until it completes and try again.
A sync is already running, please wait until it completes and try again.
Đồng bộ hóa hiện đang chạy, vui lòng chờ đến khi hoàn tất và thử lại.
Select the libraries to update
Select the libraries to update
Chọn thư viện để cập nhật
Select the libraries to repair
Select the libraries to repair
Chọn thư viện để sửa chữa
Select the libraries to remove
Select the libraries to remove
Chọn thư viện để xóa

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable Jellyfin for Kodi
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 223