Translation

Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
52/470
Context English Vietnamese State
Play with cinema mode
Play with cinema mode
Phát với chế độ rạp chiếu phim
Enable the option to play with cinema mode
Enable the option to play with cinema mode
Bật tùy chọn để phát với chế độ rạp chiếu phim
Remove libraries
Remove libraries
Xóa thư viện
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Bật đồng bộ hóa trong khi phát lại (có thể gây ra một số độ trễ)
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Hàng đợi Kodi Sync tăng tốc độ đồng bộ hóa khởi động. Đồng bộ hóa khác được kích hoạt bởi các sự kiện máy chủ.
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Khởi động lại Jellyfin để Kodi áp dụng thay đổi này?
Restarting...
Restarting...
Đang khởi động lại ...
Manage libraries
Manage libraries
Quản lý thư viện
Enable Jellyfin for Kodi
Enable Jellyfin for Kodi
Bật Jellyfin cho Kodi
Advanced options
Advanced options
Tùy chọn nâng cao
A sync is already running, please wait until it completes and try again.
A sync is already running, please wait until it completes and try again.
Đồng bộ hóa hiện đang chạy, vui lòng chờ đến khi hoàn tất và thử lại.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Restart Jellyfin for Kodi to apply this change?
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 220