Translation

Jellyfin options
Jellyfin options
17/160
Context English Vietnamese State
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
Chương Trình TV Đang Chiếu
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Cài đặt plugin máy chủ Kodi Sync Queue để tự động áp dụng các bản cập nhật thư viện Jellyfin khi khởi động. Bạn có thể tìm thấy cài đặt này trong cài đặt tiện ích bổ sung> tùy chọn đồng bộ hóa> Bật hàng đợi đồng bộ hóa Kodi.
Interface
Interface
Giao Diện
Invalid username or password
Invalid username or password
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu
Jellyfin for Kodi
Jellyfin for Kodi
Jellyfin dành cho Kodi
Jellyfin options
Jellyfin options
Tùy chọn Jellyfin
Jellyfin transcode
Jellyfin transcode
Chuyển mã Jellyfin
Jump back on resume (in seconds)
Jump back on resume (in seconds)
Quay lại tiếp tục (trong vài giây)
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi không thể định vị tệp:
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi bây giờ sẽ khởi động lại để áp dụng một bản vá nhỏ cho phiên bản Kodi của bạn.

Loading…

Loading…

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Jellyfin options
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.vi/strings.po, string 48