Translation

Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
48/530
Context English Slovak State
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Máte niekoľko {number} čakajúcich aktualizácií. Toto môže trvať malú chvíľku pred tým, než uvidíte nový obsah. Mohlo by byť rýchlejšie aktualizovať vaše knižnice spustením Jellyfin doplnku v Kodi > Aktualizovať knižnice. Aj tak pokračovať?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Zabudnúť na predchádzajúcu synchronizáciu? Toto nie je odporúčané.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Stránkovanie - sťahovacie vlákna (východzie: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Tip pre stránkovanie: Každé sťahovacie vlákno si vyžiada vašu maximálnu hodnotu od Jellyfinu v ten istý čas.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aktualizujte alebo opravte vaše knižnice pre aplikovanie zmien nižšie.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Zobraziť priebeh pokiaľ je aktualizácií viac ako
Processing updates
Processing updates
Spracovávam aktualizácie
Force transcode
Force transcode
Vynútiť transkódovanie
Restart Jellyfin for Kodi
Restart Jellyfin for Kodi
Reštartovať Jellyfin for Kodi
Restarting to apply the patch
Restarting to apply the patch
Reštartovanie pre aplikovanie záplaty
Play with cinema mode
Play with cinema mode
Prehrať v režime kino

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Display the progress bar if update count greater than
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 210