Translation

Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
24/230
Context English Slovak State
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
Nové ID zariadenia bolo vygenerované. Kodi sa teraz sám reštartuje.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Pozor! Ak vyberiete natívny režim, niektoré funkcie Jellyfinu budú chýbať, ako napríklad: Režim kina Jellyfin, možnosti priameho streamu / prekódovania a plán rodičovského prístupu.
Add-on (default)
Add-on (default)
Doplnok (predvolené)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Natívne (priame pripojenie)
Enable music library?
Enable music library?
Povoliť hudobnú knižnicu?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi nemôže nájsť súbor:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Možno budete musieť overiť svoje sieťové poverenia v nastaveniach doplnku alebo použiť náhradu cesty pre Jellyfin, aby ste cestu naformátovali správne (informačný panel Jellyfin> knižnica). Zastaviť synchronizáciu?
New
New
Nový
Add user to session
Add user to session
Pridať používateľa do relácie
Perform local database reset
Perform local database reset
Vykonať lokálny reštart databázy
Sync theme media
Sync theme media
Synchronizovať médiá témy

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Kodi can't locate file:
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 118