Translation

Native (direct paths)
Native (direct paths)
27/210
Context English Slovak State
Gathering:
Gathering:
Zhromažďovanie:
Completed in:
Completed in:
Dokončené v:
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
Nové ID zariadenia bolo vygenerované. Kodi sa teraz sám reštartuje.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Pozor! Ak vyberiete natívny režim, niektoré funkcie Jellyfinu budú chýbať, ako napríklad: Režim kina Jellyfin, možnosti priameho streamu / prekódovania a plán rodičovského prístupu.
Add-on (default)
Add-on (default)
Doplnok (predvolené)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Natívne (priame pripojenie)
Enable music library?
Enable music library?
Povoliť hudobnú knižnicu?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi nemôže nájsť súbor:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Možno budete musieť overiť svoje sieťové poverenia v nastaveniach doplnku alebo použiť náhradu cesty pre Jellyfin, aby ste cestu naformátovali správne (informačný panel Jellyfin> knižnica). Zastaviť synchronizáciu?
New
New
Nový
Add user to session
Add user to session
Pridať používateľa do relácie

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
Direct play Priame prehrávanie
Direct stream Priame streamovanie

Source information

Context
Native (direct paths)
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 116