Translation

You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
239/2040
Context English Slovak State
Recently added
Recently added
Naposledy pridané
Favourites
Favourites
Obľúbené
In Progress
In Progress
Prebieha
Unwatched
Unwatched
Nepozreté
By first letter
By first letter
Podľa prvého písmena
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Máte niekoľko {number} čakajúcich aktualizácií. Toto môže trvať malú chvíľku pred tým, než uvidíte nový obsah. Mohlo by byť rýchlejšie aktualizovať vaše knižnice spustením Jellyfin doplnku v Kodi > Aktualizovať knižnice. Aj tak pokračovať?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Zabudnúť na predchádzajúcu synchronizáciu? Toto nie je odporúčané.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Stránkovanie - sťahovacie vlákna (východzie: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Tip pre stránkovanie: Každé sťahovacie vlákno si vyžiada vašu maximálnu hodnotu od Jellyfinu v ten istý čas.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aktualizujte alebo opravte vaše knižnice pre aplikovanie zmien nižšie.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Zobraziť priebeh pokiaľ je aktualizácií viac ako
Context English Slovak State
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Používatelia pridaní do relácie (medzi používateľmi nie je medzera). (napr. užívateľskémeno1,užívateľskémeno2)
Verify connection
Verify connection
Overiť pripojenie
Welcome
Welcome
Vitaj
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knižnice môžete zosynchronizovať spustením Jellyfin doplnku v Kodi > Všetky knižnice.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Vašu knižnicu môžete aj manuálne, radšej ako sa spoliehať na serverový zásuvný modul Kodi Sync Queue. Spustite doplnok a aktualizujte knižnice (po jednej). Pre odstránenie obsahu budete musieť opraviť knižnicu.
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Máte niekoľko {number} čakajúcich aktualizácií. Toto môže trvať malú chvíľku pred tým, než uvidíte nový obsah. Mohlo by byť rýchlejšie aktualizovať vaše knižnice spustením Jellyfin doplnku v Kodi > Aktualizovať knižnice. Aj tak pokračovať?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Možno budete musieť overiť svoje sieťové poverenia v nastaveniach doplnku alebo použiť náhradu cesty pre Jellyfin, aby ste cestu naformátovali správne (informačný panel Jellyfin> knižnica). Zastaviť synchronizáciu?
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Váš prístup k Jellfinu je obmedzený.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Váš prístup k tomuto serveru je obmedzený.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Vaša Jellyfin téma medií bola zosynchronizovaná do Kodi

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
Add-on Doplnok

Source information

Context
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 205