Translation

Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
34/250
Context English Polish State
Backup folder
Backup folder
Folder kopii zapasowej
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Ważne: "cleanonupdate" zostało usunięte z ustawień zaawansowanych aby zapobiec konfliktowi z Jellyfin dla Kodi. Kodi zostanie uruchomione ponownie.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Odśwież kolekcje
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Zainstaluj wtyczkę serwera Jellyfin "Kodi Sync Queue" by automatycznie pobierać aktualizacje bazy danych. Właściwa opcja znajduje się w ustawieniach dodatku > Synchronizacja > Włącz Kodi Sync Queue.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Ponieważ używasz natywnego trybu odtwarzania muzyki, czy importować ocenę muzyki z plików?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Wznowić poprzednią synchronizację?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Dowiedz się więcej na GitHub: wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Włącz menu podręczne
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Włącz opcję transkodowania
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Użytkownicy dodawani do sesji (bez spacji). (np. użytkownik,użytkownik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Powiadomienia zostaną wyświetlone po zakończeniu odtwarzania (z wyjątkiem telewizji na żywo).

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Resume the previous sync?
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 141