Translation

Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
72/770
Context English Polish State
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Ponieważ używasz natywnego trybu odtwarzania muzyki, czy importować ocenę muzyki z plików?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Wznowić poprzednią synchronizację?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Dowiedz się więcej na GitHub: wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Włącz menu podręczne
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Włącz opcję transkodowania
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Użytkownicy dodawani do sesji (bez spacji). (np. użytkownik,użytkownik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Powiadomienia zostaną wyświetlone po zakończeniu odtwarzania (z wyjątkiem telewizji na żywo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Zrestartuj Kodi by zobaczyć zmianę.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Zresetuj lokalną bazę danych by zmienić tryb odtwarzania.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Dotyczy obu trybów odtwarzania

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 138