Translation

Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
26/300
Context English Polish State
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Zainstaluj wtyczkę serwera Jellyfin "Kodi Sync Queue" by automatycznie pobierać aktualizacje bazy danych. Właściwa opcja znajduje się w ustawieniach dodatku > Synchronizacja > Włącz Kodi Sync Queue.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Ponieważ używasz natywnego trybu odtwarzania muzyki, czy importować ocenę muzyki z plików?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Wznowić poprzednią synchronizację?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Dowiedz się więcej na GitHub: wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Włącz menu podręczne
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Włącz opcję transkodowania
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Użytkownicy dodawani do sesji (bez spacji). (np. użytkownik,użytkownik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Powiadomienia zostaną wyświetlone po zakończeniu odtwarzania (z wyjątkiem telewizji na żywo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Zrestartuj Kodi by zobaczyć zmianę.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Zresetuj lokalną bazę danych by zmienić tryb odtwarzania.
Context English Polish State
Enable server restart message
Enable server restart message
Włącz powiadomienie o restarcie serwera
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Włącz synchronizację podczas odtwarzania (może spowodować spowolnienia)
Enable the context menu
Enable the context menu
Włącz menu podręczne
Enable the option to delete
Enable the option to delete
Włącz opcję usuwania
Enable the option to play with cinema mode
Enable the option to play with cinema mode
Włącz tę opcję by odtwarzać w trybie kinowym
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Włącz opcję transkodowania
Enable welcome message
Enable welcome message
Włącz wiadomość powitalną
Enter folder name for backup
Enter folder name for backup
Podaj nazwę folderu kopii zapasowej
Failed to create backup
Failed to create backup
Błąd tworzenia kopii zapasowej
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Nie udało się pobrać ostatnich aktualizacji. Nie zostaną one zapisane dopóki Kodi nie zostanie zrestartowane. Jeśli problem się powtórzy, proszę zgłoś go na forum Jellyfin for Kodi, dołączając dziennik zdarzeń Kodi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable the option to transcode
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 144