Translation

Enable audio/subtitles selection
Enable audio/subtitles selection
38/320
Context English Polish State
Add libraries
Add libraries
Dodaj biblioteki
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Zainstalowana poprawka Jellyfin dla Kodi jest uszkodzona! Proszę zgłoś ten błąd na forum Jellyfin for Kodi jeśli problem się powtórzy. Konieczna jest szybka aktualizacja.
A patch has been applied!
A patch has been applied!
Zainstalowano poprawkę!
Audio only
Audio only
Tylko dźwięk
Subtitles only
Subtitles only
Tylko napisy
Enable audio/subtitles selection
Enable audio/subtitles selection
Włącz wybór ścieżki dźwiękowej/napisów
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Aby uniknąć błędów, należy zaktualizować Jellyfin dla Kodi do wersji:
Update password
Update password
Zaktualizuj hasło
Reset the music library?
Reset the music library?
Zresetować bibliotekę muzyki?
Mask sensitive information in log (does not apply to kodi logging)
Mask sensitive information in log (does not apply to Kodi logging)
Ukryj informacje prywatne w dzienniku zdarzeń (nie dotyczy dziennika Kodi)
Failed to create backup
Failed to create backup
Błąd tworzenia kopii zapasowej

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable audio/subtitles selection
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 193