Translation

pref_alt_pw_entry
Custom D-Pad Password Entry
31/270
Context English Slovak State
pref_max_bitrate_title
Max Streaming Bitrate
Maximálny dátový tok
pref_auto_login
Automatically login as this user
Automaticky prihlásiť ako tento používateľ
settings_title
Settings
Nastavenia
pref_authentication_cat
Authentication
Overenie
pref_prompt_pw
Prompt for Password
Vyzvať k zadaniu hesla
pref_alt_pw_entry
Custom D-Pad Password Entry
Vlastný D-pad pre zadanie hesla
pref_alt_pw_entry_desc
Numeric password entry using only the D-Pad keys
Číselné heslo s použitím len kláves D-padu
title_activity_dpad_pw
Enter Password
Zadajte heslo
enter_password
Enter Password
Zadajte heslo
dpad_entry_desc
Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over.
Pomocou D-padu na vašom diaľkovom ovládači zadajte číselné heslo. Kliknite na tlačidlo pre prvú položku alebo dvoj-kliknite pre druhú položku, tj. jeden klik ‘hore‘ pre 1 alebo dvojklik ‘Vybrať‘ pre 5. Podržte tlačidlo 1 sekundu a po skončení pustite tlačidlo ‘Vybrať‘ alebo použite ľavé tlačidlo pre spustenie od začiatku.
dpad_pw_cancel
* Hold the 'down' button down for 1 second and release if you have an alpha password or need a keyboard for entry
* Podržte na 1 sekundu tlačidlo 'Dole' a uvolnite ho pokiaľ máte alfa heslo alebo bude pre vstup potrebná klávesnica

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
pref_alt_pw_entry
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 19