Translation

enter_password
Enter Password
13/140
Context English Slovak State
desc_suggestions_halloween
Try some of our spooky suggestions
Vyskúšajte niektoré z našich strašidelných odporúčaní
desc_suggestions_holiday
Try some of our holiday suggestions
Vyskúšajte niektoré z našich Vianočných odporúčaní
desc_use_vlc_livetv
Use VLC for direct streaming live TV when available
Pokiaľ sa dá, použiť VLC pre priame streamovanie živej TV
dpad_entry_desc
Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over.
Pomocou D-padu na vašom diaľkovom ovládači zadajte číselné heslo. Kliknite na tlačidlo pre prvú položku alebo dvoj-kliknite pre druhú položku, tj. jeden klik ‘hore‘ pre 1 alebo dvojklik ‘Vybrať‘ pre 5. Podržte tlačidlo 1 sekundu a po skončení pustite tlačidlo ‘Vybrať‘ alebo použite ľavé tlačidlo pre spustenie od začiatku.
dpad_pw_cancel
* Hold the 'down' button down for 1 second and release if you have an alpha password or need a keyboard for entry
* Podržte na 1 sekundu tlačidlo 'Dole' a uvolnite ho pokiaľ máte alfa heslo alebo bude pre vstup potrebná klávesnica
enter_password
Enter Password
Zadajte heslo
episode_missing
Episode Missing
Chýbajúca epizóda
episode_missing_message
This episode is missing from your library. Would you like to skip it and continue to the next one?
Táto epizóda chýba vo vašej knižnici. Chcete ju preskočiť a pokračovať nasledujúcou epizódou?
episode_missing_message_2
This episode is missing from your library. Playback will stop.
Táto epizóda chýba vo vašej knižnici. Prehrávanie bude zastavené.
favorite_error
Error setting favorite status
Chyba pri nastavení stavu o obľúbení
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Zadajte heslo
Following strings have different contexts but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Zadajte heslo
Translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Zadajte heslo

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
enter_password
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 22