Translation

pref_alt_pw_entry_desc
Numeric password entry using only the D-Pad keys
42/480
Context English Slovak State
pref_auto_login
Automatically login as this user
Automaticky prihlásiť ako tento používateľ
settings_title
Settings
Nastavenia
pref_authentication_cat
Authentication
Overenie
pref_prompt_pw
Prompt for Password
Vyzvať k zadaniu hesla
pref_alt_pw_entry
Custom D-Pad Password Entry
Vlastný D-pad pre zadanie hesla
pref_alt_pw_entry_desc
Numeric password entry using only the D-Pad keys
Číselné heslo s použitím len kláves D-padu
title_activity_dpad_pw
Enter Password
Zadajte heslo
enter_password
Enter Password
Zadajte heslo
dpad_entry_desc
Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over.
Pomocou D-padu na vašom diaľkovom ovládači zadajte číselné heslo. Kliknite na tlačidlo pre prvú položku alebo dvoj-kliknite pre druhú položku, tj. jeden klik ‘hore‘ pre 1 alebo dvojklik ‘Vybrať‘ pre 5. Podržte tlačidlo 1 sekundu a po skončení pustite tlačidlo ‘Vybrať‘ alebo použite ľavé tlačidlo pre spustenie od začiatku.
dpad_pw_cancel
* Hold the 'down' button down for 1 second and release if you have an alpha password or need a keyboard for entry
* Podržte na 1 sekundu tlačidlo 'Dole' a uvolnite ho pokiaľ máte alfa heslo alebo bude pre vstup potrebná klávesnica
chapters
Chapters
Kapitoly

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
pref_alt_pw_entry_desc
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 20