Translation status

3 Strings 100%
137 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Jellyfin Desktop MIT 44% 73 258 1
Glossary Jellyfin Glossary Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 77% 2 2
Jellyfin Expo MPL-2.0 80% 10 37
Jellyfin Kodi GPL-3.0 98% 3 6
Jellyfin Web GPL-3.0 99% 1 1 4
Jellyfin GPL-3.0 2

Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar joshuaboniface User avatar mcarlton00 User avatar anthonylavado
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-android
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 588100a
User avatar WWWesten authored yesterday
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin-android/jellyfin-android/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file Download fastlane/metadata/android/vi
User avatar None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin Android FastlaneVietnamese

Resource update 6 months ago
Your media, on your terms.

The Jellyfin project is an open source, free software media server. No fees, no tracking, no hidden agenda. Get our free server to collect all your audio, video, photos, and more in one place.

To use the app, you must have a Jellyfin server set up and running. Find out more at <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

With a Jellyfin server, you can:

* Watch Live TV and recorded shows from your Jellyfin server (additional hardware/services required)
* Stream to a Chromecast device on your network
* Stream your media to your Android device
* View your collection in an easy to use interface

This is the official Jellyfin companion app for Android. Thank you for using Jellyfin!
Phương tiện của bạn, theo điều kiện của bạn.

Dự án Jellyfin là một máy chủ đa phương tiện phần mềm miễn phí mã nguồn mở. Không có phí, không theo dõi, không có chương trình làm việc ẩn. Nhận máy chủ miễn phí của chúng tôi để thu thập tất cả âm thanh, video, ảnh và hơn thế nữa của bạn vào một nơi.

Để sử dụng ứng dụng, bạn phải thiết lập và chạy máy chủ Jellyfin. Tìm hiểu thêm tại <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

Với máy chủ Jellyfin, bạn có thể:

* Xem Truyền hình Trực tiếp và các chương trình đã ghi từ máy chủ Jellyfin của bạn (yêu cầu phần cứng / dịch vụ bổ sung)
* Truyền trực tuyến tới thiết bị Chromecast trên mạng của bạn
* Truyền phương tiện của bạn đến thiết bị Android của bạn
* Xem bộ sưu tập của bạn trong một giao diện dễ sử dụng

Đây là ứng dụng đồng hành Jellyfin chính thức dành cho Android. Cảm ơn bạn đã sử dụng Jellyfin!
6 months ago
Mobile client for Jellyfin, the free software media system
Ứng dụng khách di động cho Jellyfin, hệ thống phần mềm miễn phí
6 months ago
Jellyfin - your media in your hands!
Jellyfin - phương tiện giải trí trong tay của bạn!
6 months ago
Vietnamese 6 months ago
New strings to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
Committed changes 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 137 832
Translated 100% 3 137 832
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 4, 2021, 7:37 a.m.
Last author hoanghuy309

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity