Source Translation
artwork ảnh bìa minh họa
confirm xác nhận
forced bắt buộc
Password Mật Khẩu
Play Phát
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

ảnh bìa minh họa
3 months ago
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

Phát
4 months ago
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

bắt buộc
4 months ago
hoanghuy309

Glossary updated

JellyfinVietnamese

Mật Khẩu
4 months ago
akhoa12

Glossary added

JellyfinVietnamese

xác nhận
5 months ago
akhoa12

Glossary added

JellyfinVietnamese

Mật khẩu
5 months ago
Browse all glossary changes