None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiVietnamese

Committed changes 2 months ago
Bật Jellyfin cho Kodi
2 months ago
Quản lý thư viện
2 months ago
Đang khởi động lại ...
2 months ago
Khởi động lại Jellyfin để Kodi áp dụng thay đổi này?
2 months ago
Hàng đợi Kodi Sync tăng tốc độ đồng bộ hóa khởi động. Đồng bộ hóa khác được kích hoạt bởi các sự kiện máy chủ.
2 months ago
Bật đồng bộ hóa trong khi phát lại (có thể gây ra một số độ trễ)
2 months ago
Xóa thư viện
2 months ago
Bật tùy chọn để phát với chế độ rạp chiếu phim
2 months ago
Phát với chế độ rạp chiếu phim
2 months ago
Khởi động lại để áp dụng bản vá
2 months ago
Khởi động lại Jellyfin cho Kodi
2 months ago
Bắt buộc chuyển mã
2 months ago
Đang xử lý các bản cập nhật
2 months ago
Hiển thị thanh tiến trình nếu số lượng cập nhật lớn hơn
2 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiVietnamese

Committed changes 2 months ago
Cập nhật hoặc sửa chữa thư viện của bạn để áp dụng các thay đổi bên dưới.
2 months ago
Mẹo phân trang: Mỗi chủ đề tải xuống yêu cầu giá trị vật phẩm tối đa của bạn từ Jellyfin cùng một lúc.
2 months ago
Phân trang - tải xuống chủ đề (mặc định: 3)
2 months ago
Quên về lần đồng bộ trước đó? Điều này không được khuyến khích.
2 months ago

Search