Key English Ukrainian State
AllComplexFormats All Complex Formats (ASS, SSA, VobSub, PGS, SUB, IDX, …) Усі складні формати (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
BurnSubtitlesHelp Determine if the server should burn in subtitles while transcoding videos. Avoiding this will greatly improve performance. Select Auto to burn image based formats (VobSub, PGS, SUB, IDX, etc.) and certain ASS or SSA subtitles. Визначає, чи повинен сервер додавати субтитри під час перекодування відео. Уникнення цього значно покращить продуктивність. Виберіть "Автоматично" для записування форматів на основі зображень (VOBSUB, PGS, SUB, IDX, ...) та певні субтитри ASS або SSA.
ButtonResetEasyPassword Reset easy PIN code Скинути простий пін-код
EasyPasswordHelp Your easy PIN code is used for offline access on supported clients and can also be used for easy in-network sign in. Простий PIN-код використовується для автономного доступу на підтримуваних клієнтах, а також для зручного входу в мережу.
EnableDecodingColorDepth10Hevc Enable 10-bit hardware decoding for HEVC Увімкнути 10-Bit апаратне декодування для HEVC
EnableDecodingColorDepth10Vp9 Enable 10-bit hardware decoding for VP9 Увімкнути 10-Bit апаратне декодування для VP9
EnableQuickConnect Enable Quick Connect on this server Включити quick connect на цьому сервері
EncoderPresetHelp Pick a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality. Вибирайте швидше значення, щоб покращити швидкість, або повільніше, щоб поліпшити якість.
FFmpegSavePathNotFound We're unable to find FFmpeg using the path you've entered. FFprobe is also required and must exist in the same folder. These components are normally bundled together in the same download. Please check the path and try again. Неможливо знайти FFmpeg в відомих системних директоріях. Додаток FFprobe також потрібен для роботи і мусить знаходитись в тій самій директорії. Ці компоненти зазвичай постачаються разом. Будь ласка перевірте шлях до них.
HeaderConfigureRemoteAccess Set up Remote Access Налаштування віддаленого доступу
HeaderEasyPinCode Easy PIN Code Простий PIN-код
HeaderKodiMetadataHelp To enable or disable NFO metadata, edit a library and find the metadata savers section. Щоб увімкнути або вимкнути метадані NFO, відредагуйте бібліотеку та знайдіть розділ збереження метаданих.
HeaderPinCodeReset Reset PIN Code Скинути PIN-код
HeaderXmlDocumentAttribute XML Document Attribute Атрибут документу XML
HeaderXmlDocumentAttributes XML Document Attributes Атрибути документу XML
HeaderXmlSettings XML Settings Налаштування XML
LabelCreateHttpPortMap Enable automatic port mapping for HTTP traffic as well as HTTPS. Увімкніть автоматичне зіставлення портів для трафіку http, а також https.
LabelCreateHttpPortMapHelp Permit automatic port mapping to create a rule for HTTP traffic in addition to HTTPS traffic. Дозволити автоматичне зіставлення портів, щоб створити правило для трафіку http на додаток до трафіку https.
LabelDashboardTheme Server Dashboard theme: Тема інфопанелі сервера:
LabelEasyPinCode Easy PIN code: Простий пін -код: