Key English Slovenian State
AllComplexFormats All Complex Formats (ASS, SSA, VobSub, PGS, SUB, IDX, …) Vsi kompleksni formati (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, itd.)
Art Clearart Umetnost
BurnSubtitlesHelp Determine if the server should burn in subtitles while transcoding videos. Avoiding this will greatly improve performance. Select Auto to burn image based formats (VobSub, PGS, SUB, IDX, etc.) and certain ASS or SSA subtitles. Določi ali naj strežnik vžge podnapise pri prekodiranju videa. Izogibanje temu lahko občutno izboljša delovanje strežnika. Izberite Samodejno za vžig slikovnih formatov podnapisov (VOBSUB, PGS, SUB, IDX, ...) in nekaterih ASS oziroma SSA podnapisov.
ButtonResetEasyPassword Reset easy PIN code Ponastavi preprosto PIN kodo
ConfigureDateAdded Set up how date added is determined in the Dashboard under the Library Settings Nastavite kako je določen datum dodajanja v nadzorni plošči v kategoriji Knjižnice
DirectStreamHelp1 The video stream is compatible with the device, but has an incompatible audio format (DTS, Dolby TrueHD, etc.) or number of audio channels. The video stream will be repackaged losslessly on the fly before being sent to the device. Only the audio stream will be transcoded. Video je kompatibilen z napravo, zvok pa ni kompatibilen glede formata (DTS, TRUEHD, itd.) ali števila zvočnih kanalov. Video bo sproti pred prenosom na napravo prepakiran brez izgube kvalitete. Samo zvok bo prekodiran.
DisplayInOtherHomeScreenSections Display in home screen sections such as 'Latest Media' and 'Continue Watching' Prikaži na razdelkih domačega zaslona kot so najnovejše in nadaljuj gledanje
EasyPasswordHelp Your easy PIN code is used for offline access on supported clients and can also be used for easy in-network sign in. Vaša enostavna PIN koda je uporabna za dostop brez povezave na podprtih napravah in za enostavno prijavo v lokalnem omrežju.
EnableBackdropsHelp Display the backdrops in the background of some pages while browsing the library. Prikaži ozadja na nekaterih straneh med brskanjem knjižnice.
EnableDecodingColorDepth10Hevc Enable 10-bit hardware decoding for HEVC Omogoči strojno dekodiranje za 10-bit HEVC
EnableDecodingColorDepth10Vp9 Enable 10-bit hardware decoding for VP9 Omogoči strojno dekodiranje za 10-bit VP9
EnablePhotos Display the photos Prikaži fotografije
EnableQuickConnect Enable Quick Connect on this server Omogoči Quick Connect za ta strežnik
EnableThemeSongsHelp Play the theme songs in background while browsing the library. Predvajaj tematske pesmi v ozadju med brskanjem knjižnice.
EncoderPresetHelp Pick a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality. Izberite hitrejšo vrednost za boljšo zmogljivost ali počasnejšo vrednost za boljšo kakovost.
Engineer Sound engineer Inženir
FFmpegSavePathNotFound We're unable to find FFmpeg using the path you've entered. FFprobe is also required and must exist in the same folder. These components are normally bundled together in the same download. Please check the path and try again. Nismo mogli locirati FFmpeg na navedeni poti. FFprobe je prav tako zahtevan in mora biti v isti mapi. Ti komponenti sta običajno združeni skupaj v istem prenosu. Preverite pot in poskusite znova.
HeaderAlbumArtists Album artists Izvajalci albuma
HeaderConfigureRemoteAccess Set up Remote Access Nastavi oddaljen dostop
HeaderDVR Digital Recorder DVR