Key English Serbian State
common.cancel Cancel Откажи
common.unknown Unknown Непознато
headings.addServer Add Server Додај сервер
headings.home Home Почетна
headings.links Links Линкови
headings.servers Servers Сервери
headings.settings Settings Подешавања
addServer.address Server Address Адреса сервера
addServer.validation.empty $t(addServer.address) cannot be empty $t(addServer.address) не може бити празно
addServer.validation.invalid $t(addServer.address) is invalid $t(addServer.address) је неважеће
addServer.validation.invalidProduct Not a Jellyfin server Није Jellyfin сервер
addServer.validation.noConnection Could not connect to server Не могу да се повежем на сервер
home.errors.502.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because of a proxy configuration error or Jellyfin is offline. Није могуће доћи до Jellyfin сервера. То је обично због грешке у конфигурацији проксија или је Jellyfin ван мреже.
home.errors.504.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because the proxy timed out while connecting to Jellyfin. Није могуће доћи до Jellyfin сервера. То је обично зато што је прокси истекло при повезивању са Jellyfin.
home.errors.http.heading Something went wrong! Нешто је кренуло наопако!
home.errors.http.description The Jellyfin server returned an error. Jellyfin сервер је вратио грешку.
home.errors.invalidServer.heading Server is invalid Сервер је неважећи
home.errors.invalidServer.description Something has happened and the saved server information is invalid. Try removing the server from Settings and add it again. Нешто се догодило и сачуване информације о серверу су неважеће. Покушајте да уклоните сервер из подешавања и додајте га поново.
home.errors.offline.heading Server offline? Сервер није на мрежи?
home.errors.offline.description Error contacting Jellyfin server. Грешка при контактирању Jellyfin сервера.