Context English Portuguese (Brazil) State
SyncPlay SyncPlay
Discord Rich Presence Discord Rich Presence
SpeedToSync (x{0}) SpeedToSync (x{0})