Context English Bulgarian State
Selecting Tracks... Избиране на песни...
{0}: No Subtitles {0}: Без субтитри
{0}: Fail {0}: Грешка
Set Subbed: {0} ok, {1} fail Включи субтитри: {0} да, {1} грешка
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail Включи дублаж: {0} да, {1} само аудио, {2} грешка
Manual: {0} ok, {1} fail Ръчно: {0} да, {1} грешка
Setting Current... Настоящи настройки...
Server URL: Адрес на сървъра:
Username: Потребителско име:
Password: Парола:
Successfully added server. Успешно добавен сървър.
Add another server? Добавяне на друг сървър?
Adding server failed. Добавянето на сървъра е неуспешно.
Ready to cast Готов да предава
Select your media in Jellyfin and play it here Избери своята медия в Джелифин и я пусни тук
Application Log Лог на програмата
Add Server Добави сървър
Could not add server.
Please check your connection information.
Не може да бъде добавен сървър.
Моля,проверете информацията за връзката.
Fail Грешка
Ok Да