Key English Vietnamese State
Albums Albums Tuyển Tập
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} Ứng Dụng: {0}, Thiết Bị: {1}
Application Application Ứng Dụng
Artists Artists Ca Sĩ
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} xác thực thành công
Books Books Sách
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} Một hình ảnh máy ảnh mới đã được tải lên từ {0}
Channels Channels Các Kênh
ChapterNameValue Chapter {0} Phân Cảnh {0}
Collections Collections Bộ Sưu Tập
Default Default Mặc Định
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected {0} đã ngắt kết nối
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} đã kết nối
Favorites Favorites Yêu Thích
Folders Folders Thư Mục
Forced Forced Bắt Buộc
Genres Genres Thể Loại
HeaderAlbumArtists Album artists Album nghệ sĩ
HeaderContinueWatching Continue Watching Xem Tiếp
HeaderFavoriteAlbums Favorite Albums Album Ưa Thích